top of page

İsbu metin ile .......... olarak, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müsterilerimize ve SEIH ile iliskili tüm gerçek kisilere ait kisisel verilerin 6698 sayılı Kisisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK’’) uygun olarak islenerek, saklanmasının birincil önceliklerimizden biri oldugunu belirtir, KVKK uyarınca tasıdıgımız ‘’Veri Sorumlusu’’ sıfatı ve bu sorumlulugumuzun bilinci ile kisisel verilerinizi asagıda belirtildigi sekilde ve mevzuat tarafından çizilen sınırlar çerçevesinde isleyecegimizi beyan ederiz. 
1. Kisisel Verilerin Toplanması ve İslenmesi
Kişsisel verileriniz, SEIH tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete baglı olarak magazalar, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecek, Sirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlandıgınız sürece güncellenerek islenebilecektir. 
2. Kisisel Verilerin İsleme Amaçları
Toplanan kisisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kisisel veri isleme sartlarına uygun olarak, kampanya, promosyon, indirim, teklif, etkinlikler, çekilisler vb. konularda bilgilendirme yapılması, Sirketimiz tarafından sizlere sunulan ürün ve hizmetlerin temin edilebilmesi, gelistirilmesi ve bunlardan faydalanabilmeniz için istatistiksel degerlendirmeler yapılması, veri tabanı olusturulması veya pazar arastırmaları gibi çalısmaların yapılması, SEIH tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin begeni ve ihtiyaçlarınıza göre özellestirilerek hizmetinize sunulabilmesi, ilgili kisi sikayetlerinin takibi, kullanıcı iliskileri yönetimi ve bu kapsamda iletisim stratejileri gelistirilmesi, kurumsal iletisim faaliyetleri yapılması, ilgili kisilerin ve kisisel verilerin hukuki, ticari ve teknik güvenliginin temini için gerekli alt yapının olusturulması, is planları ve operasyonların olusturulması, degerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali isler v.b. Sirketimizin ticari ve is stratejilerinin belirlenmesi, gelistirilmesi ve uygulanması ve Sirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla islenecektir. 
3. İslenen Kisisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabilecegi
Toplanan kisisel verileriniz; 2. Maddede belirtilen amaçlarla, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kisisel veri isleme sartlarına uygun olarak, is ortaklarımıza, tedarikçilerimize, ............... kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kisilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kisisel veri aktarımı sartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4. Kisisel Veri Toplamanın Hukuki Sebebi ve Yöntemi
Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda aşağıda sıralandığı gibi, SEIH internet sitesi ve mobil uygulaması gibi mecralardan sözlü, yazılı ya da e-mail yolu ile elektronik ortamda, Şirketimizin, yetkili mercilerce belirlenen ilgili mevzuatta düzenlenen ve Kişisel Verilerin Korunması Kurul’u tarafından yayınlanan raporlarda yer alan şartlara uygun olarak yukarıda belirtilen amaçlarla ürün ve hizmet sunabilmesi ve bu kapsamda sözleşme ve yasa hükümlerinden doğan sorumluluğunun gereklerini yerine getirebilmesi amacıyla toplanabilecektir. 
Kişisel Verileri Toplama Yolları; 
SEIH Web sitesine üye olunması,
SEIH Web sitesinden üye olunmadan alışveriş yapılması * 

SEIH e-bültenine üye olunması
SEIH tarafından yapılan anket, çekiliş ve yarışma gibi etkinliklere katılım
SEIH’e yazılı olarak şikâyet ve önerilerde bulunulması
SEIH ’e iş başvuruları yapılması, CV paylaşımı
5. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda belirtilen iletişim kanallarıyla Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebinizin niteliğine göre tarafınıza en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak geri dönüş sağlayacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
KVKK madde 13/1 uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede Şirketimize KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda başvurunuzu iletebileceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için bediagunaydinn@gmail.com a e-posta adresinden talebinizi iletebilirsiniz, 

With this text, as .........., the personal data of our customers who benefit from our products and services and all real persons related to SEIH are processed and stored in accordance with the Law on the Protection of Personal Data No. 6698 (“KVKK”). We declare that it is one of our top priorities, we declare that we will process your personal data as stated below and within the limits drawn by the legislation, with the title of "Data Controller" we hold in accordance with the KVKK and with the awareness of this responsibility. 1. Collection and Processing of Personal Data Depending on the service, product or commercial activity provided by SEIH, your personal data can be collected verbally, in writing or electronically through stores, websites, social media channels and similar means, and can be updated and processed as long as you benefit from our Company's products and services. 2. Purposes of Processing Personal Data Your collected personal data, in accordance with the personal data processing conditions specified in Articles 5 and 6 of KVKK, campaigns, promotions, discounts, offers, events, sweepstakes, etc. to provide information on the issues, to provide, develop and benefit from the products and services offered to you by our Company, to make statistical evaluations, to create a database or to carry out studies such as market research, to customize the products and services offered by SEIH according to your likes and needs, to submit the complaints of the related persons monitoring, user relations management and in this context, developing communication strategies, carrying out corporate communication activities, establishing the necessary infrastructure for the legal, commercial and technical security of the relevant persons and personal data, creating business plans and operations, evaluation processes, legal compliance process, financial affairs etc It will be processed for the purposes of determining, developing and implementing our company's commercial and business strategies and ensuring the execution of our company's human resources policies. 3. To Whom The Processed Personal Data Can Be Transferred And For What Purpose Your collected personal data; For the purposes specified in Article 2, in accordance with the personal data processing conditions specified in Articles 5 and 6 of the KVKK, to our business partners, suppliers, ............. legally authorized public institutions and private individuals. may be transferred within the framework of the personal data transfer conditions specified in Articles 8 and 9 of the KVKK. 4. Legal Reason and Method of Personal Data Collection Your personal data, as listed below, in line with the above-mentioned purposes, verbally, in writing or via e-mail from channels such as SEIH website and mobile application, in electronic environment, regulated in the relevant legislation determined by the competent authorities of our Company and published by the Personal Data Protection Board. In order to provide products and services for the above-mentioned purposes in accordance with the conditions in the reports, and in this context, to fulfill the requirements of its responsibilities arising from the provisions of the contract and the law. Ways of Collecting Personal Data; Subscribing to the SEIH website, Shopping on the SEIH website without registering * Subscribing to the SEIH e-bulletin Participation in activities such as surveys, sweepstakes and contests made by SEIH Making complaints and suggestions to SEIH in writing Job applications to SEIH, CV sharing

5. Rights of Personal Data Owners Listed in Article 11 of the KVK Law As a personal data owner, if you submit your requests regarding your rights to our Company through the communication channels stated below in this Clarification Text, our Company will respond to you free of charge within thirty days at the latest, depending on the nature of your request. However, if a fee is foreseen by the Personal Data Protection Board, the fee in the tariff determined by our Company will be charged. In this context, personal data owners; • To learn whether personal data is processed, to request information if personal data has been processed, • To learn the purpose of processing personal data and whether they are used in accordance with the purpose, • Knowing the third parties to whom personal data is transferred in the country or abroad, • Requesting correction of personal data in case of incomplete or incorrect processing and requesting notification of the transaction made within this scope to the third parties to whom the personal data has been transferred, • Requesting the deletion or destruction of personal data in the event that the reasons requiring processing are eliminated, although it has been processed in accordance with the provisions of the KVKK and other relevant laws, and requesting the notification of the transaction made within this scope to the third parties to whom the personal data has been transferred, • Objecting to the emergence of a result against the person himself by analyzing the processed data exclusively through automated systems, • It has the right to demand the compensation of the damage in case of loss due to unlawful processing of personal data. Pursuant to article 13/1 of the KVKK, you may submit your request regarding the exercise of your above-mentioned rights to our Company in writing or by other methods determined by the Personal Data Protection Board. In this context, the channels and procedures you can submit your application to our Company within the scope of Article 11 of the KVKK are explained below. For all your questions and comments regarding your personal data, you can send your request to bediagunaydin@gmail.com via e-mail address.

bottom of page