İsbu metin ile .......... olarak, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müsterilerimize ve SEIH ile iliskili tüm gerçek kisilere ait kisisel verilerin 6698 sayılı Kisisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK’’) uygun olarak islenerek, saklanmasının birincil önceliklerimizden biri oldugunu belirtir, KVKK uyarınca tasıdıgımız ‘’Veri Sorumlusu’’ sıfatı ve bu sorumlulugumuzun bilinci ile kisisel verilerinizi asagıda belirtildigi sekilde ve mevzuat tarafından çizilen sınırlar çerçevesinde isleyecegimizi beyan ederiz. 
1. Kisisel Verilerin Toplanması ve İslenmesi
Kişsisel verileriniz, SEIH tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete baglı olarak magazalar, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecek, Sirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlandıgınız sürece güncellenerek islenebilecektir. 
2. Kisisel Verilerin İsleme Amaçları
Toplanan kisisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kisisel veri isleme sartlarına uygun olarak, kampanya, promosyon, indirim, teklif, etkinlikler, çekilisler vb. konularda bilgilendirme yapılması, Sirketimiz tarafından sizlere sunulan ürün ve hizmetlerin temin edilebilmesi, gelistirilmesi ve bunlardan faydalanabilmeniz için istatistiksel degerlendirmeler yapılması, veri tabanı olusturulması veya pazar arastırmaları gibi çalısmaların yapılması, SEIH tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin begeni ve ihtiyaçlarınıza göre özellestirilerek hizmetinize sunulabilmesi, ilgili kisi sikayetlerinin takibi, kullanıcı iliskileri yönetimi ve bu kapsamda iletisim stratejileri gelistirilmesi, kurumsal iletisim faaliyetleri yapılması, ilgili kisilerin ve kisisel verilerin hukuki, ticari ve teknik güvenliginin temini için gerekli alt yapının olusturulması, is planları ve operasyonların olusturulması, degerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali isler v.b. Sirketimizin ticari ve is stratejilerinin belirlenmesi, gelistirilmesi ve uygulanması ve Sirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla islenecektir. 
3. İslenen Kisisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabilecegi
Toplanan kisisel verileriniz; 2. Maddede belirtilen amaçlarla, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kisisel veri isleme sartlarına uygun olarak, is ortaklarımıza, tedarikçilerimize, ............... kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kisilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kisisel veri aktarımı sartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4. Kisisel Veri Toplamanın Hukuki Sebebi ve Yöntemi
Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda aşağıda sıralandığı gibi, SEIH internet sitesi ve mobil uygulaması gibi mecralardan sözlü, yazılı ya da e-mail yolu ile elektronik ortamda, Şirketimizin, yetkili mercilerce belirlenen ilgili mevzuatta düzenlenen ve Kişisel Verilerin Korunması Kurul’u tarafından yayınlanan raporlarda yer alan şartlara uygun olarak yukarıda belirtilen amaçlarla ürün ve hizmet sunabilmesi ve bu kapsamda sözleşme ve yasa hükümlerinden doğan sorumluluğunun gereklerini yerine getirebilmesi amacıyla toplanabilecektir. 
Kişisel Verileri Toplama Yolları; 
SEIH Web sitesine üye olunması,
SEIH Web sitesinden üye olunmadan alışveriş yapılması * 

SEIH e-bültenine üye olunması
SEIH tarafından yapılan anket, çekiliş ve yarışma gibi etkinliklere katılım
SEIH’e yazılı olarak şikâyet ve önerilerde bulunulması
SEIH ’e iş başvuruları yapılması, CV paylaşımı
5. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda belirtilen iletişim kanallarıyla Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebinizin niteliğine göre tarafınıza en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak geri dönüş sağlayacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
KVKK madde 13/1 uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede Şirketimize KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda başvurunuzu iletebileceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için bediagunaydinn@gmail.com a e-posta adresinden talebinizi iletebilirsiniz,